Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže na webe

(ďalej len "pravidlá") 

Tento dokument slúži na stanovenie pravidiel súťaže organizovaných na webovej stránke www.denatura.cz (ďalej len "webová stránka").

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť deNatura s.r.o. so sídlom Roháčova 145/14, 130 00, Praha - Žižkov, IČO 088 77 484, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou C 381931 na Mestskom súde v Prahe (ďalej len "organizátor"). 

Kontaktné údaje organizátora v súvislosti so súťažou: 

email: podpora@denatura.cz, 

Tel: +420 778 882 455 

1.2 Predmetom týchto Pravidiel je úplná úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a Usporiadateľom.

1.3 Tieto pravidlá môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažou. Úplné znenie týchto pravidiel má však vo všetkých prípadoch prednosť.

2. Trvanie a miesto konania výberového konania

2.1 Súťaž trvá od 11. júla do 18. júla do 23:59 hod (ďalej len "obdobie súťaže").

2.2 Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 186/2016 Z. z. o hazardných hrách.

2.3. Súťaž sa koná na internete.

3. Podmienky účasti na výberovom konaní

3.1 Usporiadateľ zaradí do súťaže každého, kto si počas doby trvania súťaže zakúpi akýkoľvek výrobok prostredníctvom webovej stránky.

3.2 Súťažiaci môže byť fyzická osoba, ktorá:

 1. je v čase účasti na súťaži starší ako 18 rokov,
 2. má doručovaciu adresu v Českej republike,
 3. spĺňa stanovené pravidlá súťaže.

3.3 Zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke sú zo Súťaže vylúčení podľa § 22 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom Usporiadateľa alebo osoba im blízka, výhra nebude odovzdaná a prepadá v prospech Usporiadateľa.

3.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže týchto súťažiacich:

 1. ktorý Organizátor zistil alebo má dôvodné podozrenie, že porušuje Pravidlá, alebo
 2. nespĺňajú podmienky účasti vo výberovom konaní alebo
 3. v priebehu alebo po skončení súťažného obdobia prestane spĺňať pravidlá účasti v súťaži (najmä ak odstúpi od uzatvorenej kúpnej zmluvy)
 4. .

3.5 Účasť na výberovom konaní nemožno vymáhať súdnou cestou.

4. Mechanizmus súťaže a víťazstvo

4.1 Výhercovia budú vybraní spomedzi účastníkov náhodným žrebovaním najneskôr 26. júla 2024. Usporiadateľ do generátora pridá všetky platné čísla objednávok podaných počas doby trvania súťaže.

4.2 Organizátor vyžrebuje 10 výhercov týmto spôsobom. Poradie výhercov bude vyžrebované tak, že ako prvá bude vyžrebovaná 1. cena, po ktorej budú nasledovať ďalšie ceny až po 10. cenu.

4.4 Ceny sú:

 • 1. cena - wellness pobyt podľa vlastného výberu v hodnote 400 € a poukaz na nákup v e-shope www.denatura.cz v hodnote 400 €
 • 2. cena - poukaz na nákup v e-shope www.denatura.cz v hodnote 400 €
 • 3. cena - poukážka na nákup n a e-shop www.denatura.cz v hodnote 280 €
 • 4.-10. cena - balíček produktov deNatura v hodnote 128 €

4.5 Pri žrebovaní sa nevyžaduje prítomnosť notára. Žrebovanie sa uskutoční v sídle organizátora za účasti najmenej 2 osôb.

4.6 Osoba sa môže zúčastniť súťaže len raz, aj keď počas obdobia súťaže uskutočnila viacero objednávok. 

5. Výhry

5.1 Ceny sú zverejnené na webovej stránke www.denatura.cz/narozeniny.

5.2 Usporiadateľ bude kontaktovať výhercov e-mailom alebo telefonicky, aby sa dohodli na spôsobe doručenia výhry.

5.3 Súťažiaci, ktorí nevyhrajú, nebudú o tejto skutočnosti usporiadateľom informovaní.

5.4 V prípade, že sa organizátorovi nepodarí kontaktovať výhercu a následne dohodnúť spôsob doručenia výhry do 7 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia výsledkov, výhra prepadá v prospech organizátora.

5.5 Cenu nemožno vyhrať:

 1. výmena za hotovosť, 
 2. požiadať o vydanie iných cien, ako sú ceny určené Usporiadateľom,
 3. prenos na inú osobu.

5.6 Usporiadateľ má právo nevyberať výhercov v prípade, že sa do súťaže neprihlási žiadny súťažiaci, ktorý spĺňa pravidlá súťaže. V takom prípade výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.

5.7 Výhra nie je predmetom žiadneho právneho nároku výhercu a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

5.8 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne vady výhier ani za poškodenie alebo stratu výhier počas prepravy.

6. Práva a povinnosti organizátora

6.1 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť, ukončiť alebo jednostranne zmeniť či doplniť pravidlá súťaže, a to aj bez udania dôvodu, s účinnosťou od okamihu zverejnenia novej verzie pravidiel súťaže na webovej stránke usporiadateľa www.denatura.cz.

6.2 Organizátor nezodpovedá za to, že výherca uvedie nesprávnu adresu. Usporiadateľ tiež nezodpovedá za iné dôvody, pre ktoré výherca nedostal výhru, pokiaľ tieto dôvody nie sú výlučne na strane Usporiadateľa.

6.3. Ak má organizátor dôvodné podozrenie, že súťažiaci alebo akákoľvek iná osoba, ktorá súťažiacemu pomohla alebo mohla pomôcť vyhrať, konala podvodne, nečestne alebo nekalým spôsobom, alebo ak k takémuto konaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený alebo zablokovaný; to isté platí v prípade akéhokoľvek iného konania súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla alebo mohla pomôcť vyhrať, ktoré je inak v rozpore s pravidlami súťaže alebo dobrými mravmi.

7. Osobné údaje

7.1 Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov.

7.2 V prípade, že súťažiaci nedá súhlas, nemôže byť zaradený do súťaže. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Ak tak urobí, bude zo súťaže a prípadného odovzdávania cien diskvalifikovaný.

7.3 Organizátor spracúva osobné údaje vo forme informácií o vašom nákupe, t. j. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa. Tieto údaje potrebuje Usporiadateľ na účasť v súťaži, kontaktovanie výhercu a realizáciu doručenia výhry.

7.4 Osobné údaje spracúva organizátor po dobu nevyhnutnú na realizáciu súťaže (t. j. počas trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení) a v prípade výhercu maximálne 1 rok po skončení súťaže z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich zo súťaže a po dobu stanovenú zákonom na plnenie zákonných povinností (najmä účtovných a daňových).

7.5 V súvislosti so spracovaním osobných údajov má súťažiaci právo na:

 1. kontaktovať Organizátora so žiadosťou o informácie o tom, aké osobné údaje sa spracúvajú; 
 2. požiadať Organizátora o prístup k týmto údajom a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne požiadať o obmedzenie spracovania; 
 3. požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov; 
 4. požiadať o vymazanie osobných údajov; 
 5. o prenosnosti údajov;
 6. byť informovaný o porušení ochrany osobných údajov;
 7. súhlasíte so spracovaním osobných údajov,
 8. podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť so svojimi nárokmi na súd, ak sa domnievate, že Organizátor nespracúva údaje v súlade so zákonom.

7.6 Správcom osobných údajov je organizátor súťaže. Okrem toho budú osobné údaje výhercov odovzdané poskytovateľom doručovacích služieb na doručenie výhier.

7.7 Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke tu.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené účasťou v súťaži alebo v súvislosti s ňou alebo výhrami.

8.2 Účasťou v súťaži sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá a konať výlučne v súlade s nimi.

8.3 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne chyby v súvislosti s používaním webovej stránky www.denatura.cz.

8.4 Tieto pravidlá sa riadia zákonmi platnými v Českej republike. 

 

Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť 11. júla 2024

 

 

Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach

(ďalej len "pravidlá")

Tento dokument slúži na stanovenie pravidiel súťaží, ktoré sa konajú na kanáloch sociálnych médií Usporiadateľa.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť deNatura s.r.o. so sídlom Roháčova 145/14, 130 00, Praha - Žižkov, IČO 088 77 484, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou C 381931 na Mestskom súde v Prahe (ďalej len "organizátor"). 

Kontaktné údaje organizátora v súvislosti so súťažami: 

email: podpora@denatura.cz, 

Tel: +420 778 882 455 

1.2 Predmetom týchto Pravidiel je úplná úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a Usporiadateľom.

1.3 Tieto pravidlá môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so súťažou. Úplné znenie týchto pravidiel má však vo všetkých prípadoch prednosť.

1.4 Organizátor týmto vyhlasuje, že: 

 1. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované ani spojené so spoločnosťou Instagram a spoločnosť Instagram nie je zodpovedná za ich prevádzku.
 2. informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú žiadnym spôsobom zverejnené spoločnosti Instagram. 
 3. všetky otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti Instagram.
 4. Prevádzkovateľ Instagramu nemá žiadne práva ani povinnosti voči účastníkom Súťaže.

2. Trvanie a miesto konania výberového konania

2.1 Trvanie súťaže bude špecifikované v konkrétnom prihlásení do súťaže ("Trvanie súťaže").

2.2 Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 186/2016 Z. z. o hazardných hrách.

2.3 Súťaž sa koná na sociálnej sieti Instagram. 

3. Podmienky účasti na výberovom konaní

3.1 Usporiadateľ zaradí do súťaže každého, kto počas doby trvania súťaže okomentuje príspevok Usporiadateľa na Instagrame.

3.2 Súťažiaci môže byť fyzická osoba, ktorá:

 1. je v čase účasti na súťaži starší ako 18 rokov,
 2. má doručovaciu adresu v Českej republike,
 3. spĺňa stanovené pravidlá súťaže,
 4. je registrovaný na sociálnej sieti Instagram,
 5. má aktívny profil na Instagrame počas trvania súťaže.

3.3 Zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke sú zo Súťaže vylúčení podľa § 22 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom Usporiadateľa alebo osoba im blízka, výhra sa neprevádza.

3.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže týchto súťažiacich:

 1. ktorý Organizátor zistil alebo má dôvodné podozrenie, že porušuje Pravidlá, alebo
 2. nespĺňajú podmienky účasti vo výberovom konaní alebo
 3. zdieľať vulgárne, urážlivé, rasistické alebo inak nevhodné výroky alebo príspevky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzujú dobré meno Usporiadateľa.

3.5 Účasť v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou.

4. Mechanizmus súťaže a víťazstvo

4.1 Usporiadateľ zverejní na svojom profile na sociálnej sieti Instagram súťažný príspevok, ktorý obsahuje:

 1. Počas súťaže,
 2. výhra,
 3. vstup do súťaže,
 4. dátum určenia víťaza.

4.2 Výhercovia budú vybraní spomedzi účastníkov náhodným žrebovaním, pričom organizátor pridá do generátora všetky pridané komentáre, ktoré spĺňajú pravidlá súťaže.

4.3. Žrebovanie sa uskutoční v sídle organizátora za účasti najmenej 2 osôb. Organizátor vyžrebuje každý deň 1 výhercu. 

4.4 Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť viac ako raz. Cenu však môže získať len raz.

5. Výhry

5.1 Ceny sú vždy zverejnené spolu s konkrétnym súťažným príspevkom.

5.2 Výhercov bude kontaktovať organizátor prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame.

5.3 Súťažiaci, ktorí nevyhrajú, nebudú o tejto skutočnosti usporiadateľom informovaní.

5.4 V prípade, že sa organizátorovi nepodarí kontaktovať výhercu a následne dohodnúť spôsob doručenia výhry do 7 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia výsledkov, výhra prepadá v prospech organizátora.

5.5 Cenu nemožno vyhrať:

 1. výmena za hotovosť, 
 2. požiadať o vydanie iných cien, ako sú ceny určené Usporiadateľom,
 3. prenos na inú osobu.

5.6 Usporiadateľ má právo nevyberať výhercov v prípade, že sa do súťaže neprihlási žiadny súťažiaci, ktorý spĺňa pravidlá súťaže. V takom prípade výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.

5.7 Na výhru sa nevzťahujú žiadne právne nároky a výherca sa jej nemôže domáhať súdnou cestou. 

5.8 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne vady výhier ani za poškodenie alebo stratu výhier počas prepravy. 

6. Práva a povinnosti organizátora

6.1 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť, ukončiť alebo jednostranne zmeniť či doplniť pravidlá súťaže, a to aj bez uvedenia dôvodu, s účinnosťou od okamihu zverejnenia novej verzie pravidiel súťaže na webovej stránke usporiadateľa.

6.2 Organizátor nezodpovedá za to, že výherca uvedie nesprávnu adresu. Usporiadateľ tiež nezodpovedá za iné dôvody, pre ktoré výherca nedostal výhru, pokiaľ tieto dôvody nie sú výlučne na strane Usporiadateľa.

6.3. Ak má organizátor dôvodné podozrenie, že súťažiaci alebo akákoľvek iná osoba, ktorá súťažiacemu pomohla alebo mohla pomôcť vyhrať, konala podvodne, nečestne alebo nekalým spôsobom, alebo ak k takémuto konaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený alebo zablokovaný; to isté platí v prípade akéhokoľvek iného konania súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla alebo mohla pomôcť vyhrať, ktoré je inak v rozpore s pravidlami súťaže alebo dobrými mravmi. 

7. Práva na poskytnutý obsah

7.1 Súťažiaci môže zdieľať alebo šíriť iba obsah, ktorého je autorom alebo ktorý je oprávnený používať v rámci svojej účasti v súťaži.

7.2 V prípade, že by akýkoľvek výstup Súťažiaceho bol autorským dielom, Súťažiaci udeľuje Organizátorovi bezplatnú nevýhradnú licenciu bez kvantitatívneho, časového, územného alebo iného obmedzenia. Licenciu môže Organizátor použiť akýmkoľvek spôsobom. Organizátor môže takéto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom upravovať, meniť, dopĺňať nedokončené autorské dielo, autorské dielo alebo jeho časť, zaradiť ho do súborného diela, spojiť ho s iným autorským dielom a preložiť ho do cudzieho jazyka. Súťažiaci dáva výslovný súhlas na takéto úpravy, zmeny, preklady alebo zlúčenia autorského diela.

8. Osobné údaje

8.1 Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov.

8.2 V prípade, že súťažiaci nedá súhlas, nemôže byť zaradený do súťaže. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Ak tak urobí, bude zo súťaže a prípadného odovzdávania cien diskvalifikovaný. 

8.3 Organizátor spracúva tieto osobné údaje:

 1. meno a priezvisko, 
 2. email, 
 3. telefónne číslo, 
 4. adresa. 

Tieto informácie potrebuje organizátor na prihlásenie do súťaže, kontaktovanie výhercu a doručenie výhry. 

8.4 Osobné údaje spracúva Usporiadateľ po dobu nevyhnutnú na realizáciu súťaže (t. j. počas trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení) a v prípade výhercu maximálne 1 rok po skončení súťaže z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich zo súťaže a po dobu stanovenú zákonom na plnenie zákonných povinností (najmä účtovných a daňových).

8.5 V súvislosti so spracovaním osobných údajov má súťažiaci právo na:

 1. kontaktovať organizátora so žiadosťou o informáciu, aké osobné údaje súťažiaceho sa spracúvajú; 
 2. požiadať Organizátora o prístup k týmto údajom a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne požiadať o obmedzenie spracovania; 
 3. požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov; 
 4. požiadať o vymazanie osobných údajov; 
 5. o prenosnosti údajov;
 6. byť informovaný o porušení ochrany osobných údajov;
 7. súhlasíte so spracovaním osobných údajov,
 8. podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť so svojimi nárokmi na súd, ak sa domnieva, že Organizátor nenakladá s údajmi v súlade s právnymi predpismi.

8.6 Správcom údajov je Organizátor. Okrem toho budú osobné údaje výhercov odovzdané poskytovateľom doručovacích služieb na doručenie výhier.

8.7 Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke tu.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené účasťou v súťaži alebo v súvislosti s ňou, ani za ceny. 

9.2 Účasťou v súťaži sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá a konať výlučne v súlade s nimi.

9.3 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne chyby v súvislosti s používaním webovej stránky www.denatura.cz.

9.4 Tieto pravidlá sa riadia zákonmi platnými v Českej republike.

 

Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť 11. júla 2024