Podmienky ochrany osobných údajov

 

Základní ustanovení

deNatura s.r.o., so sídlom Roháčova 145/14, Praha 3, Žižkov, IČO 088 77 483, DIČ CZ08877483, sme zapísaní v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 381931.

Naše kontaktné údaje sú:

E-mail: podpora@denatura.sk

Tel. č.:  + 421 911 351 589.

Na poskytovanie svojich služieb, predaj tovaru a prevádzku webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“).

Informácie o práci s dátami od spoločnosti Google.

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite hlavne prostredníctvom dopytového formulára. Je to: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vaše požiadavky ohľadom našich produktov a služieb, prípadne ďalšie
údaje, ktoré nám v dopyte vyplníte alebo nám ich v rámci ďalšej dohody odovzdáte.

Z akého dôvodu?
Prostredníctvom nich vás kontaktujeme pre ďalšiu dohodu týkajúcu sa tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve a plnení zmluvy.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracúvať maximálne 6 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa a údaje o vašom nákupe.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám zakúpený tovar. Prostredníctvom kontaktných údajov s vami budeme tiež komunikovať na účely informovania o stave vašej objednávky, prípadne reklamáciách alebo vašich otázkach.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať na splnenie svojich povinností, ktoré nám plynú zo
zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracúvame?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našich povinností.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Počas plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 

C. Overovanie recenzií

Ak ste u nás nakúpili a zanechali recenziu, môžeme v systéme (ak je to možné) overiť, že ste naozaj náš zákazník a recenzia sa vzťahuje k reálne zakúpeným produktom a službám.

Z akého dôvodu?
Predpisy na ochranu spotrebiteľa (najmä zákon o ochrane spotrebiteľa) vyžadujú, aby sme v prípade, že recenziu komunikujeme ako autentickú (od nášho zákazníka), takú recenziu primeraným spôsobom overili.

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracúvame?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našich povinností.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Na taký čas, počas ktorého máme recenziu v našich marketingových materiáloch/na našich
webových stránkach.

 

D. Newslettery a SMS (obchodné oznámenie)

Pokiaľ sa zapíšete na odber nášho newslettera, použijeme vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
V prípade zápisu do newslettera ide o spracúvanie na základe vášho súhlasu, teda na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Súhlas je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
2 roky po udelení súhlasu. Z rozposielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-
mailu alebo nás kontaktujte na kontaktoch uvedených vyššie. Pozrieme sa na to.

 

E. Zaslanie životopisu

Pokiaľ reagujete na našu otvorenú pracovnú pozíciu a zasielate nám životopis na výberovékonanie, spracúvame osobné údaje z tohto životopisu a vaše kontaktné údaje na účely výberového konania.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve a spolupráci.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Do ukončenia výberového konania. Po jeho ukončení budeme osobné údaje ďalej spracúvať iba ak sa s vami dohodneme na ďalšej spolupráci alebo nám k tomu dáte súhlas.

 

 II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo podnikajúce
fyzické osoby, ktoré sa k údajom dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom našej spoločnosti.
Sú to:

  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb,
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru,
  • poskytovateľ e-mailingovej služby,
  • poskytovateľ fakturačného nástroja a služieb,
  • poskytovatelia poradenských a obdobných služieb v oblasti účtovníctva, daní, IT,
    marketingu.

 

III. Používateľský účet

Pokiaľ ste sa registrovali do nášho používateľského účtu, budeme spracúvať vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, teda podľa článku 6 ods. 1 písm. a). Súhlas je úplne na vás, je dobrovoľný.

Na zriadenie spracúvame osobné údaje, ktoré vyplníte v registračnom formulári – meno, e-
mailovú adresu.

V rámci vedenia účtu uchovávame údaje o vašich objednávkach na našom e-shope a osobné údaje, ktoré vyplníte k vášmu profilu, teda meno, priezvisko a doručovacie adresy.

Osobné údaje budeme používať na vedenie vášho účtu a poskytovanie služieb počas vášho využívania účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje zmažeme, pokiaľ účet nepoužijete dlhšie ako 5 rokov od posledného nákupu. Účet tiež môžete kedykoľvek deaktivovať (teda váš súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať). V takom prípade budú vaše osobné údaje zmazané.

 

IV. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na kontaktoch uvedených vyššie.

V našej spoločnosti nie je menovaná zodpovedná osoba pre oblasť spracúvania osobných údajov.

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a požadovať informácie, aké vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a dať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Udelené súhlasy sú kedykoľvek odvolateľné a proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Pokiaľ si myslíte, že s údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.